Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO„) informujemy, że:

§1

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rafał Kidziński, a w momencie pozytywnego rozpatrzenia kwalifikacji do zabiegu, administratorem zostaje właściwa placówka medyczna, do której pacjent zostanie skierowany w celu dalszej diagnostyki i leczenia.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem:
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

§2

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej, co może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie:
  • określonym bezpośrednio w treści zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • umowy o świadczenie usług medycznych oraz niemedycznych- art. 6 ust 1 lit. b RODO;
  • w ramach realizacji przez obowiązków podmiotu leczniczego, w tym także w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej- ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jej aktów wykonawczych;
  • prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych- art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • udzielania świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, w tym medycyny estetycznej, profilaktyki zdrowotnej, ochrony zdrowia oraz zarządzanie udzielaniem tych usług- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta- art. 9 ust. 2 lit. h RODO;

§3

Zakres przetwarzanych danych osobowych

 1. W zakresie usług medycznych przetwarzane są, w szczególności następujące dane osobowe:
  • Dane identyfikujące pacjenta:
   • Nazwisko i imię (imiona);
   • Data urodzenia;
   • Oznaczenie płci;
   • Adres zamieszkania;
   • Numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL- rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody- nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
 2. Opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, w tym mogą być to informacje o nałogach.

§4

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji zadań oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

§5

Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przekazywane do następującej kategorii odbiorców:
 • personel Administratora;
 • podmioty, z którymi Administrator współpracuje w ramach wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych;
 • podmioty serwisujące urządzenia, w których przetwarzane są dane, podmioty prowadzące serwer, podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych pacjentów;
 • podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną celem archiwizacji i zniszczenia.
 1. Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do Państw Trzecich, organizacji międzynarodowych oraz stowarzyszeń.

§6

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych, o ile Administrator nie będzie zobligowany przepisami prawa do ich przetwarzania;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji;
  7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację- w przypadkach, kiedy dane osobowe przetwarzane są w na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w pkt. 7 powyżej;
  8. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  9. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych;
  10. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W celu skorzystania z praw określonych w ust. 1 pkt. 1)- 8) powyżej, właściwe są dane kontaktowe określone w §1 ust 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.
 3. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 9) powyżej przysługuje w dowolnym momencie, bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

§7

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§8

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

 1. Strona internetowa Administratora może wykorzystywać ciasteczka „cookies”, których celem jest identyfikacja sesji użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej Administratora.
 2. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.
 3. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę internetową mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą przestać działać lub działać nieprawidłowo.

§9

Zmiany treści Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian treści Polityki Prywatności w przypadku zmian przepisów prawa lub wdrożenia przez Administratora nowych rozwiązań technologiczno- informatycznych.
 2. Aktualna Polityka Prywatności publikowana będzie każdorazowo na stronie internetowej Administratora.

Dr n.med. Rafał Kidziński

Jest absolwentem jednej z najlepszych uczelni medycznych w Polsce, Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskał stopień specjalisty
w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz medycyny lotniczej.

Pełnił funkcję Kierownika Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, Kierownika Zakładu Radiologii w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, Kierownika Radiologii w Szpitalu Medicover w Warszawie.

Obecnie związany z Warmińsko Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie i Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, gdzie organizował uruchomienie procedur radiologii zabiegowej i z powodzeniem wykonuje je we współpracy z dr. hab. n. med. Krzysztofem Pyrą.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Dr Jan Kowalski

jan.kowalski@gmail.com

Dr Jan Kowalski

jan.kowalski@gmail.com

Dr Jan Kowalski

jan.kowalski@gmail.com

SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Dr Jan Kowalski

jan.kowalski@gmail.com

Dr Jan Kowalski

jan.kowalski@gmail.com

Dr Jan Kowalski

jan.kowalski@gmail.com

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

SPZOZ MSWiA
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Kwalifikacja do zabiegu

Kwalifikacja do zabiegu

Przejdź do do strony kwalifikacji do zabiegu i prześlij komplet badań niezbędny do realizacji dalszej procedury medycznej. Konsultacja radiologiczna oraz kwalifikacja jest BEZPŁATNA. W razie wszelkich wątpliwości lub pytań prosimy o skorzystanie z formularza „informacje dodatkowe”.